Kshar/ Satva /Lawan

Kshar/ Satva /Lawan

1. ABHAYA LAWAN
2. APAMARG KSHAR
3. ARQ KSHAR
4. ARQ LAWAN
5. DHATURA KSHAR
6. GOMUTRA KSHAR
7. IMALI KSHAR
8. MOOLI KSHAR
9.
10. PUNARNAWA KSHAR
11. SATVA GILOY
12.
13. VASA KSHAR
14. YAV KSHAR